Internetpagina's van Johan Trommel

Bijbelwoord voor vandaag

Visie op de gemeente

 
In alle steden en dorpen in ons land staan kerken. Daar komen elke zondag mensen bij elkaar. Zij zingen, bidden en luisteren naar de uitleg van een bijbelgedeelte. Ook gebeuren er nog heel veel andere dingen in de kerk, op zondag én op de doordeweekse dagen.
Waarom doen kerk-mensen dit allemaal?
Anders gezegd: waarom is de kerk er en wat is haar grote doel?
Je kunt dat omschrijven in een "visie op de gemeente". Hieronder vind je de visie, zoals ik die kort en bondig heb omschreven (zeg maar: één A-viertje).

De identiteit van de gemeente
De gemeente is als een stad op een berg en haar leden zijn:
    - Kinderen van God, die leven van Zijn liefde
    - Vreemdelingen, vrij op weg naar Gods toekomst
    - Priesters, die geestelijke offers brengen
    - Rentmeesters, die de velerlei genade van God beheren
    - Discipelen van Jezus, met vallen en opstaan.

De roeping van de gemeente
anders gezegd: de grondslag voor het functioneren van de gemeente. Deze roeping is gebaseerd op Gods komen tot onze wereld en in één zin te omschrijven: Gezonden om te zoeken. Daarbij is er geen onderscheid tussen “hen die binnen” en “hen die buiten” zijn. Belangrijk is dat wij een “aantrekkelijke gemeente zijn”. Dat heeft twee kanten: de gemeente trekt zich iets van mensen aan, en: de gemeente trekt mensen aan.

De gerichtheid van de gemeente
De gemeente is gericht op Gods Koninkrijk.
De gemeente is boodschapper van het Koninkrijk én zij is zelf de boodschap van het Koninkrijk -> “het is de plaats waar mensen - vertrouwend op Gods beloften, door het geloof in Jezus Christus - op adem komen, rust genieten, gemeenschap hebben met God en met elkaar” (S.J.Wierda).
De gemeente leeft in het “tijdperk” van de Heilige Geest, die de eerste gave van het Koninkrijk van God is en tevens de garantie dat Gods Rijk eens in volle glorie zal komen (het “reeds” en het “nog niet”).
De Geest geeft aan de gemeente: gemeenschap, groei en gebed.

Het functioneren van de gemeente
De gemeente functioneert daar waar haar leden leven als navolgers van Christus.
Christus staat centraal, Hij heeft ons het voorbeeld gegeven: dienen.
De houding waarbij de leden zich richten op het welzijn en behoud van de naaste (dienen) kan worden getypeerd als: verbonden en vreemd, d.w.z.: verbonden met de wereld om ons heen en tegelijk vreemd in de wereld. De gemeente is dus niet een onderdeel van de wereld, zij staat niet naast, tegenover of boven de wereld. Maar: ín de wereld en niet ván de wereld.
Door in navolging van Jezus te worden als een graankorrel kan het leven van de gelovigen vrucht dragen: vernieuwing, dat wil zeggen:
a. vernieuwing van het persoonlijke leven
b. vernieuwing van samenleving en cultuur

Geschenk en roeping
Getuigend gemeente zijn - een geweldig geschenk van God én een hoge roeping. “God is op deze aarde niet direct te ontmoeten. God laat Zich op aarde ontmoeten in Jezus. Ook Jezus is op deze aarde niet meer direct te ontmoeten. Hij ging heen van de aarde en zit nu aan de rechterhand van zijn Vader. Jezus laat zich op aarde ontmoeten in de Zijnen” (J.P.Versteeg).
Gedragen en gedreven door gebed mag de gemeente deze roeping en opdracht volbrengen.
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen