Het weer in Rome

Olielamp als symbool van waakzaam uitkijken

Jezus heeft eens een gelijkenis (dat is: een herkenbaar verhaal uit het dagelijks leven, met een diepere betekenis) verteld over hoe belangrijk het is om erop voorbereid te zijn, dat Hij eens zal terug komen op de dag dat Gods Koninkrijk zal komen. Het staat in de Bijbel. Lees het hieronder maar.

MattheĆ¼s hfdst.25, verzen 1 t/m 13 
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet". Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit". De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie". Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, laat ons binnen!" Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet". Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.
 
 
Palmtak als symbool van de overwinning

In het laatste bijbelboek (Openbaring) krijgt de schrijver (Johannes) allerlei visioenen over hoe God aan het eind van de tijd de overwinning zal behalen; Zijn Rijk zal dan komen.
In hoofdstuk 7 staat beschreven hoe Johannes in de hemel een ontelbare menigte gelovigen ziet voor de troon van God. Zij hebben witte gewaden aan en hebben palmtaken in hun hand. Een prachtig beeld, dat veel troost geeft: de overleden gelovigen zijn bij God in Zijn eeuwige heerlijkheid.
Zo werd de palmtak het symbool van de overwinning van de gelovigen op de zonde en de dood.

Openbaring hfdst.7, verzen 9 t/m 17
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam. Luid riepen ze: "De redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam!" Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: "Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen".
Een van de oudsten sprak mij aan: "Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?" Ik antwoordde: "U weet het zelf, heer". Hij zei tegen me: "Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En Lij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen".