Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 357
In vogelvlucht door de Bijbel

In vogelvlucht door de Bijbel

 

 

 
 
Vogelvlucht
 
Mooi hè, zo'n vogel.
Hij vliegt hoog boven de aarde en heeft een prachtig overzicht over het landschap.
Zo kan hij veel zien.
Maar hij ziet alleen de grote dingen; kleine dingen en details ziet hij niet.
 
Zo gaan we samen eens kijken naar de hoofdlijnen van de Bijbel.
Met andere woorden: op deze pagina kun je lezen, waar het in de bijbelboeken over gaat.
In hoofdlijnen dus.
Ook kun je vinden in welke tijd de bijbelboeken zich eigenlijk afspelen.
Oftewel: in vogelvlucht door de Bijbel.

 

 Bijbelboek(en)  Omschrijving
 Tijdsbestek
OUDE TESTAMENT
 Genesis
 Schepping, zondvloed, geschiedenis van Abraham, Izaäk, Jakob,
 Jozef
 Vanaf het begin tot  
 ± 1700 voor Chr.
 Exodus 
 Israël in Egypte, bevrijding uit Egypte, op weg naar het beloofde
 land Kanaän
 1650 - 1250 voor Chr.
 Leviticus, Numeri,
 Deuteronomium
 Israël in de woestijn, wetten en regels voor het leven in Kanaän  1250 voor Chr.
 Jozua, Rechters  Verovering van het beloofde land en leven in Kanaän  1200 - 1100 voor Chr.
 Ruth  Novelle over Moabitisch meisje, dat in God gaat geloven  1150 voor Chr.
 1 en 2 Samuel
 Geschiedenis van de eerste koningen Saul en David
 1100 - 1000 voor Chr.
 1 en 2 Koningen
 Salomo, scheuring van het rijk, geschiedenis van Tienstammenrijk
 Israël en Tweestammenrijk Juda
 980 - 600 voor Chr.
 1 en 2 Kronieken
 Andere beschrijving van de koningenperiode vanaf David tot aan de
 Babylonische ballingschap
 1050 - 600 voor Chr.
 Ezra, Nehemia
 Twee leiders van het Joodse volk na de terugkeer uit Babel
 450 voor Chr.
 Esther
 Het Joodse volk in het Perzische Rijk bedreigd met ondergang
 500 voor Chr.
 Job
 Het verhaal van de man die veel moest lijden
 onbekend
 Psalmen
 150 liederen, gezongen in de tempel en later als gebeden gebruikt
 ± 1000 - 400 voor Chr.
 Spreuken
 Alledaagse wijsheid vanuit het geloof, deels door Salomo geschreven
 onbekend
 Prediker
 Wijze woorden over de betrekkelijkheid van het leven
 onbekend
 Hooglied
 Liefdesliederen van bruid en bruidegom
 onbekend
 Klaagliederen
 Vijf liederen uit de tijd van de Babylonische ballingschap
 575 voor Chr.
 Jesaja, Jeremia, 
 Ezechiël, Daniël,
 Hosea, Joël,
 Amos, Obadja,
 Jona, Micha,
 Nahum, Habakuk,
 Zefanje, Haggaï,
 Zacharia, Maleachi
 Boeken van gelijknamige profeten: wat God te zeggen heeft over hoe
 Zijn volk leeft, aankondiging van oordeel als men zich niet bekeert,
 aankondiging van glorieuze toekomst als God redding en vergeving
 zal brengen
 850 - 300 voor Chr.
 
NIEUWE TESTAMENT
 Mattheüs, Marcus,
 Lucas, Johannes
 Vier beschrijvingen van het leven, woorden en daden, lijden, sterven en opstanding van Jezus
 0 - 33 na Chr.
 Handelingen
 Het evangelie gaat vanuit Jeruzalem de wereld in
 33 - 50 na Chr.
 Romeinen,
 1 en 2 Korinthiërs,
 Galaten, Efeziërs,
 Filippenzen,
 Kolossenzen,
 1 & 2 Thessaloni-
 cenzen,
 1 en 2 Timotheüs,
 Titus, Filémon
 13 brieven van Paulus
 50 - 65 na Chr.
 Hebreeën
 Brief van een onbekende schrijver
 70 na Chr.
 Jakobus
 Brief geschreven door de broer van Jezus
 50 na Chr.
 1 en 2 Petrus
 Brieven aan gemeenten in Klein Azië (= Turkije)
 60 na Chr.
 1, 2 en 3 Johannes
 Twee brieven aan een gemeente en één aan een zekere Gaius
 75 na Chr.
 Judas
 Kort briefje, geadresseerden onbekend
 ± 60 na Chr.
 Openbaring
 Toekomstvisioenen die Johannes kreeg op het eilandje Patmos
 90 na Chr.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Papyrus_Joh-evangelie1.jpg