Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 357
Hier ben ik

Hier ben ik

 
 

de Koning roept                   

Michael W. Smith - Here I am   (fragment)
 
There's a place where I can go,
where the angels hear me pray.
I want to change, yes I need Your touch;
I'm waiting here for You.
And I fall at Your feet,
I'll give it all, until the day we meet.
 
Here I am,
ready to give up my life for the One.
Here I am,
ready to pour out my heart for the Son.
Here I am.
 

 

Wat doe je, als God je roept?
In de Bijbel komen we verschillende keren tegen, dat mensen zeiden "Hier ben ik, Heer", toen God hen aansprak. Maar of ze altijd blij waren, dat God hen nodig had.....
 

 
Zes personen uit de Bijbel
 
Deze bijbelgedeelten komen uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951).
In de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) staat in plaats van 'hier ben ik' meestal: 'ik luister'. Dat klinkt anders, maar de betekenis is hetzelfde.
 
Abraham
Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: "Abraham", en deze zei: "Hier ben ik". En Hij zei: "Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen, die Ik u noemen zal". Toen stond Abraham 's morgens vroeg op (...) en ging op weg en ging naar de plaats, die God hem genoemd had.
(Genesis hfdst.22 vers 1 t/m 3)
 
Mozes
Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. Daar verscheen hem de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: "Mozes, Mozes!" En hij antwoordde: "Hier ben ik". Daarop zei Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond. Het gejammer der Israëlieten is tot Mij doorgedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?
(uit: Exodus hfdst.3)
 
Samuel
De HERE riep Samuël, en hij zei: "Hier ben ik" (...) Toen zei de HERE tot Samuël: "Zie, Ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen. Te dien dage zal Ik aan Eli in vervulling doen gaan al wat Ik over zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde".
(1 Samuel hfdst.3 vers 4 en 11)
 
Jesaja
(In een visioen) zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: "Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de hele aarde is van zijn heerlijkheid vol". En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. (...) Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zei: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zei: "Hier ben ik, zend mij".
(Jesaja hfdst.6, vers 1 t/m 4 en 8)
 
Ananias
In Damascus was een discipel, genaamd Ananias; en de Here zei tot hem in een gezicht: "Ananias!" En hij zei: "Zie, hier ben ik, Here". En de Here zei tot hem: Sta op en ga naar de straat, die de Rechte heet, en vraag bij het huis van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed en hij heeft in een visioen een man, genaamd Ananias, zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. En Ananias antwoordde: "Here, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft; en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen, die uw naam aanroepen, gevangen te nemen". Maar de Here zei tot hem: "Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de Israëlieten; want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam". En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde hem de handen op.
(Handelingen hfdst.9, vers 10 t/m 16)
 
Jezus
In brandoffers en zondoffers hebt U geen welbehagen gehad.
Toen zei Ik: "zie, hier ben Ik -
in de boekrol staat van Mij geschreven -
om uw wil, o God, te doen".
(Hebreeën hfdst.10, vers 6 t/m 9)
 

 
Hier ben ik - enkele opmerkingen bij de bijbelgedeelten
 
Abraham
God gaf Abraham eigenlijk een onmogelijke opdracht: hij moest letterlijk zijn zoon opofferen. Toch gehoorzaamde Abraham, want hij geloofde dat God Zich niet zou vergissen. Uiteindelijk hoefde het niet zo ver te komen dat Isaäk werd geofferd, maar mocht blijven leven.
 
Mozes
God riep Mozes om hem de leider van het volk Israel te maken. Mozes zocht allerlei uitvluchten om dat vooral maar niet te hoeven doen. Maar de Here God liet zich niet met een kluitje in het riet sturen en uiteindelijk ging Mozes toch.
 
Samuel
God vertelde aan Samuel wat Hij zou gaan doen. Hij zei erbij: "Wat Ik gezegd heb, zal Ik ook doen". Samuel luisterde en stribbelde niet tegen, want wat God zegt, daar kun je op aan.
 
Jesaja
In een visioen zag Jesaja de hemelse glorie van God, en hij was daar zó van onder de indruk, dat hij zei: "dit had ik eigenlijk nooit mogen zien, want ik ben maar een mens". Toen in dat visioen God uitriep: "wie zal ik nou naar mijn volk Israel kunnen sturen om hen Mijn boodschap over te brengen?", zei Jesaja: "hier ben ik, stuur mij maar".
 
Ananias
Best moeilijk, als je naar een man gestuurd wordt die eigenlijk je vijand is. Toch doet Ananias het; hij is overtuigd door wat God zegt.
 
Jezus
Jezus is het volmaakte voorbeeld voor ons allemaal. Heel zijn leven was: "Hier ben Ik, om te doen wat U van mij vraagt".
 

 
De Koning roept - ook mij en jou
 
Michael W. Smith - Here I am
 
There's a place where I can go,
where the angels hear me pray.
I want to change, yes I need Your touch;
I'm waiting here for You.
And I fall at Your feet,
I'll give it all, until the day we meet.
 
Here I am,
ready to give up my life for the One.
Here I am,
ready to pour out my heart for the Son.
Here I am.
 
{flowplayer}http://www.johantrommel.nl/custom/media/Here-I-am.flv{/flowplayer}
 

 
Reageren?
 
Als je wilt reageren op wat je in deze 'bouwsteen' gelezen of ontdekt hebt, voel je vrij iets te schrijven; dat kan via de Reageren en delen  bovenaan de pagina. Misschien kan jouw reactie anderen verder helpen in hun relatie met God.

Bijbelwoord voor vandaag