Internetpagina's van Johan Trommel

Bijbelwoord voor vandaag

Het leven: een interim-opdracht

 
 
 
Beelden, vergelijkingen en metaforen kunnen je helpen zicht te krijgen op hoe je in het leven staat en hoe je tegen het leven aan kijkt.
In deze preek wordt het leven vergeleken met een interim-opdracht.
 
 
 
1 Kronieken 29, verzen 10 t/m 19
Korte situatieschets: David heeft als koning het koninkrijk Israel gemaakt tot een stevige dynastie. Nadat hij stabiliteit in zijn land heeft kunnen bewerkstelligen, wil hij voor God een tempel bouwen, zodat de Israelieten de Heer kunnen dienen in een Hem waardige godshuis. De Heer denkt daar anders over: "David, niet jij, maar jouw zoon Salomo zal voor Mij een huis bouwen".
David treft dan allerlei voorbereidingen en draagt in dit bijbelhoofdstuk de bouw van de tempel over aan zijn zoon Salomo. Daarbij spreekt hij een lang en mooi gebed uit.
 
10 Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: “Geprezen bent U, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. 11 U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij. 12 Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is. 13 Daarom danken wij U, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. 14 Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. 15 Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. 
16 HEER, onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan U dragen wij die op. 17 Ik weet, mijn God, dat U de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik U dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. 18 HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaäk en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op U gericht zijn. 19 Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de burcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen”.
 
 
Andere bijbelgedeelten die in de preek worden genoemd:
 
“De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat" (2 Petrus 3:9)
 
“Ik ben een vreemdeling op aarde” (Psalm 119:19)
 
“Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven” (1 Petrus 2:11-12a)
 
“Wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus” (Filippenzen 3:20)
 
“Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig” (2 Korinthiërs 4:18)
 
“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods” (Kolossenzen 3:1, vertaling NBG-1951)
 
 
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen